lokalni-ekonomika.cz

STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE

Pomáháme lidem v regionech uskutečňovat jejich vlastní představy o životě

Základní principy udržitelného rozvoje

Priorit Evropské unie v oblasti rozvoje venkova je dosahováno v rámci udržitelného rozvoje, který spočívá v ochraně a zlepšování životního prostředí. Koncept udržitelného rozvoje je postaven na potřebě vyrovnanosti tří základních pilířů života v dlouhodobém horizontu. Tyto pilíře jsou 1. ekonomický rozměr, 2. sociální rozměr, 3. environmentální rozměr (životní prostředí). Udržitelný rozvoj se vždy týká konkrétního území, například regionu, města, obce, MAS. Je kladen důraz na vyrovnanost místního rozvoje v regionálních, národních a globálních souvislostech.

Principy udržitelného rozvoje jsou:

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí - řešení zohledňující pouje jednu nebo dvě z nich nejsou dlouhodobě efektivní a udržitelné.
  2. dlouhodobá perspektiva - všechna rozhodnutí je nutné zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat.
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro ukládání odpadů a znečištění všeho druhu.
  4. předběžná opatrnost - naše poznání zákonitostí životního prostředí je stále ještě nedokonalé, a proto je na místě opatrnost.
  5. prevence - na řešení již vzniklých problémů musí být vynakládáno mnohem větší množství finančních, lidských i časových zdrojů, než na preventivní opatření.
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další. Je nutné být poučen, že život není jen o práci a konzumu.
  7. sociální spravedlnost - příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj je chápán jako „trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země“.
  8. vztah lokální a globální - činnosti na místní úrovni ovlivňují vztahy a problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit a naopak.
  9. odpovědnost k budoucím generacím - je naší povinností zajistit budoucím generacím možnost života ve zdravém životním prostředí. Je nezodpovědné vytvářet problémy, s nimiž se budou potýkat příští generace.
  10. demokratické procesy - zapojení veřejnosti již do procesů plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci.

PARTNEŘI KOMUNITNĚ VEDENÉ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŠLUKNOVSKO: