lokalni-ekonomika.cz

STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE

Pomáháme lidem v regionech uskutečňovat jejich vlastní představy o životě

Komunitně vedená strategie rozvoje území
Místní akční skupiny ŠLUKNOVSKO
pro programové období 2014 - 2020

Komunitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů a realizace rozvoje území. Je také nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy, kterým dnes čelíme. Má podstatný vliv na životy lidí a pro vytváření nových myšlenek. Podporuje společné zavádění dobrých nápadů do praxe a posiluje místní kapacitu pro rozvoj území.

Tvorba komunitně vedené strategie místního rozvoje pro oblast MAS Šluknovsko probíhá tak, že oslovujeme vybrané skupiny obyvatelstva v dotčeném území, které se snažíme různými způsoby zapojovat do plánování společné budoucnosti. Mezi tyto skupiny s různými potřebami a prioritami patří například středoškolská mládež, rodiny s dětmi, senioři, podnikatelé a živnostníci a další. Kromě konkrétních cílových skupin zkoumáme též aktivity, které se ve vztahu k našemu regionu jeví perspektivní nebo důležité, jako je rozvoj cestovního ruchu, posílení lokální ekonomiky, podpora drobných zemědělců nebo odcházení lidí ze Šluknovska.

Projekty MAS Šluknovsko

V uplynulém programovém období se prostřednictvím MAS Šluknovsko podařilo podpořit 105 projektů zaměřených na obnovu kulturních památek, podporu cestovního ruchu, pomoc místním zemědělcům, občanskou vybavenost, vybavení mikropodniků, aj. Celková výše dotací přivedených do regionu činila 36 596 947 Kč. V příštím období by to mělo být o poznání více.

Zapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování nebývá jednoduché. Náš region je postižen mnohými problémy, kvůli kterým se místní lidé uzavízají do sebe (vysoká nezaměstnanost, sociální nepokoje, kriminalita, nízká úroveň vzdělání, absence historických kořenů). Dá se říci, že máme co do činění se syndromem tzv. „spící komunity“, která se projevuje tím, že se lidé neúčastní projednávání veřejných věcí, odmítají prezentovat názor, chovají se nesolidárně - což je důsledek dlouhodobého zanedbávání společenských problémů.

Proto při tvorbě strategie MAS Šluknovsko intenzivně vyhledáváme aktivní skupinky či jednotlivce, které se snažíme podporovat a spolupracujeme s institucemi. Dobře se pracuje zejména se školami a neziskovými organizacemi. Snažíme se cíleně prezentovat různé inspirativní příklady dobré praxe, které táhnou (úspěchy místních podnikatelů). Cílem naší strategie je postupná aktivizace společnosti. Proto jako součást tvorby strategie pořádáme veřejné akce na silné téma, jako je například fórum Exodus jako řešení? (veřejná diskuse na téma odcházení místních obyvatel za lepšími životními podmínkami) nebo Festival lokální ekonomiky (akce národní úrovně na téma místní prosperity).

V současné době probíhá tvorba nové strategie místního rozvoje na příští roky. Místní obyvatelé se mohou vyjádřit, co by se mělo řešit formou workshopů.

Obce v oblastní působnosti MAS Šluknovsko,
kterých se naše strategie týká:

PARTNEŘI KOMUNITNĚ VEDENÉ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŠLUKNOVSKO: