lokalni-ekonomika.cz

STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE

Pomáháme lidem v regionech uskutečňovat jejich vlastní představy o životě

ŠEST DOPORUČENÍ pro Šluknovsko,

které vzešly z fóra „Exodus jako řešení“ dne 24. 6. 2014 ve Varnsdorfu.

Na základě komunitně vedené strategie místního rozvoje, kterou zpracovává místní akční skupina Šluknovsko a po zapracování návrhů a připomínek z fóra Exodus jako řešení? vznikl dokument navrhující opatření, jejichž smyslem je zlepšení životních podmínek v oblasti MAS Šluknovsko. Tato oblast zahrnuje 42 obcí, v nichž žije cca 74 000 obyvatel.

1. Podpora lokální ekonomiky, zaměstnanosti a vzdělávání propojeného s praxí:

- Je nutné podporovat místní produkci a služby, usilovat o rozvoj menších firem vytvářejících pracovní místa. Kvalifikovaným odborníkům zajistit dobré podmínky pro život.

- Ekonomiku regionu směřovat k budování více soběstačných a nezávislých systémů nezávislých na dotacích. Obnovit možnosti pro odbyt regionální produkce.

- Klíčové je, aby školy přestaly „vyrábět tzv. koblihy“ a začaly vzdělávat lidi pro obory uplatnitelné v praxi. S touto praxí (firmami a podnikáním) je nutné provázat i ekonomickou existenci škol.

- Zaměřit se na popularizaci a úctu k řemeslným oborům.

2. Zvýšení úrovně péče o občany a zlepšení občanské vybavenosti:

- Zajištění bezpečnosti a omezení kriminality a vandalismu je nutné založit na preventivních opatřeních.

- Kvalitní a dostupná zdravotní péče a sociální služby se musí stát politickou prioritou regionu.

- Kraj musí investovat do vytváření sociálního bydlení a domovů pro seniory, které nebudou napojeny na soukromou podnikatelskou sféru. Je nutné ukončit činnost spekulantů se sociálním bydlením.

- Je nutné výrazně zefektivnit činnost veřejné správy tak, aby veřejná správa byla službou pro občany, nikoli bičem na občany.

- Zajištění základních služeb pro občany se musí ošetřit legislativně. Současný stav je tristní důsledek spoléhání se na „zázračnou moc“ neviditelné ruky trhu.

- Zejména mladá generace očekává výrazné zlepšení možností pro volnočasové aktivity.

- Místní komunity je nutné zapojit do řešení lepší funkčnosti veřejného prostoru.

3. Posílení veřejné mobility v regionu:

- Oprava místních komunikací se musí stát vymahatelnou základní službou občanům.

- Region potřebuje kvalitní dopravní propojení jak uvnitř, tak se zbytkem ČR i s Německem. Dopravní systém je nutné řešit koncepčně, aby jednotlivé druhy dopravy tvořily dohromady synergický systém.

- Zásadní je budovat podmínky pro nemotorovou dopravu v regionu, zejména pro cyklisty, protože silnice pro ně přestaly být bezpečné.

4. Péče o krajinu a životní prostředí, renesance místního patriotství:

- Ekologickou stabilitu krajiny je nutné chápat jako důležitou hodnotu pro rozvoj kvalitního života.

- Nakládání s odpady řešit takovým způsobem, aby nemusela být krajina ničena vytvářením stále nových skládek, v co nejvyšší míře využít odpady jako zdroj druhotných surovin a materiálů.

- Zachovávat a obnovovat esteticky i funkčně užitečné objekty a krajinné prvky, které vytvořilo původní předválečné obyvatelstvo.

5. Využití potenciálu cestovního ruchu jako hospodářského odvětví:

- Cestovní ruch musíme přijmout jako výzvu pro rozvoj místního podnikání a takto k němu i přistupovat.

- Podporovat rozvoj kvantity i kvality služeb cestovnímu ruchu s cílem prosperovat.

- Mnohem lépe využívat hodnoty, které má region k dispozici a vytvořit z nich nabídku pro cestovní ruch (zejména přírodní pamětihodnosti, podstávkové domy, historickou architekturu z období průmyslového rozkvětu regionu, historickou průmyslovou tradici a sakrální památky).

- Intenzivně zapracovat na obnově reputace regionu a přijmout rázná opatření, aby již nikdy v oblasti nedošlo k sociálním nepokojům, které výrazně ničí dobrou pověst oblasti jako turistické destinace.

- Pořádání veřejných akcí uchopit jako atraktivní nabídku pro turistickou veřejnost.

- Zapojit církve, aby se začaly angažovat pro cestovní ruch (sakrální památky na Šluknovsku).

6. Podpora komunitního života a obnova skutečných místních hodnot:

- Všemi dostupnými prostředky je potřeba podporovat bohatý spolkový a komunitní život. Lidem nabízet takové možnosti, které pro ně budou zajímavější než „prosedět život u televize a počítače“. Veřejné prostředky směřovat co nejvíce do činnosti s dětmi.

- Místní tradice a památky detailně probádat, propagovat a využít jako zdroj pro revitalizaci regionu.

- Podporovat fungující mezisektorovou spolupráci nejen v rámci regionu, ale také se sousedním Německem. Lidé by si měli uvědomit, že hranice není limit spolupráce (vědomí života v odlehlém regionu je v současné době nutné překonat, je to pouze psychická a jazyková bariéra).

Tento dokument byl vytvořen s použitím Strategických cílů MAS Šluknovsko se zapracováním podnětů, které zazněly na fóru „Exodus jako řešení?“ konaném 24. Června 2014 ve Varnsdorfu. Další informace poskytne: MAS Šluknovsko, Ing. Eva Hamplová, 602 490 840.

oblast MAS Šluknovsko

Oblast MAS Šluknovsko.

PARTNEŘI KOMUNITNĚ VEDENÉ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŠLUKNOVSKO: