lokalni-ekonomika.cz

MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE

Odbyt produktů lokálních malovýrobců a drobných pěstitelů, farmářský prodej ze dvora

Potenciál turistického průmyslu
a marketing místní produkce

Nacházíme se v době, kdy lokální ekonomiky musejí velmi pružně reagovat na globalizovaný trh a bránit se jeho negativním dopadům, z nichž nejzásadnější je únik místního kapitálu mimo regiony. Kromě intenzivní osvěty spotřebitelské veřejnosti zaměřené na to, aby lidé dobře vážili, kde a jakým způsobem utrácejí své peníze a kromě regulace kanálů, odkud peníze z lokální ekonomiky utíkají (platby za energie, vodu, úroky bankám, a mnoho dalšího), je též nutné hledat nové zdroje, kudy do lokální ekonomiky peníze naopak přitékají.

Jedním z nejperspektivnějších ekonomických zdrojů pro regiony, které oplývají množstvím přírodních zajímavostí, historických pamětihodností a možnostmi pro různé rekreační vyžití je rozvoj turistického průmyslu. Mnoho praktických poznatků a inspirace najdeme hned v sousedním Německu nebo Rakousku. Co je však příčinou toho, že se systematický rozvoj turistického průmyslu v České republice nedaří? Hlavním problémem je česká mentalita, která se zuby nehty brání synergické spolupráci. Proto je nutné nejdříve změnit paradigma, jakým lidé cestovní ruch vnímají a teprve potom můžeme úspěšně a naplno využít příležitostí, které se nám nabízejí.

Co je to turistický průmysl

Je chybou vnímat turistický ruch jako jakýsi nadstandardní či doplňkový segment trhu. Jakmile pochopíme, že i zde můžeme uplatnit veškeré manažerské praktiky známé z průmyslových odvětví, posuneme se o velký kus dál.

Turistický průmysl je řetězec vzájemně provázaných ekonomických aktivit, které se neobejdou jedna bez druhé a jejichž efektivita se úměrně zvyšuje v souvislosti s růstem synergické spolupráce mezi nimi. Výsledkem této spolupráce je maximální spokojenost klienta (turistického návštěvníka), která je předpokladem jeho ochoty utrácet peníze v našem regionu, pozitivně o něm referovat případně jej opakovaně navštívit.

Šluknovsko je pro turisty atraktivní region

Jde o to podrobně prozkoumat potenciál regionu a tento vhodným způsobem nabídnout turistické veřejnosti. Například Šluknovský výběžek je velmi zajímavý, ať už pro milovníky přírody a rozhleden, sakrálních památek či historických pamětihodností. Nachází se zde kvalitní síť turistických tras a naučných stezek. Žel nabídka směřující k oslovení zahraničních turistů je velmi nedostatečná. Navíc tento region se musí vypořádat s velmi vážným poškozením dobré pověsti, které způsobily nedávné sociální nepokoje.

V praxi to znamená, že na počátku řetězce jsou propagační aktivity a práce incomingových agentur (práce pro grafiky, fotografy, copywritery, tiskárny, webmastery, terénní pracovníky), které přivedou klienty do místních hotelů, penzionů a campů . Ti potřebují služby pro svůj provoz jako je dodávka potravin do kuchyně, praní prádla, údržbu areálů, zajištění kulturního programu. Na to navazují nabídky zážitkových a rekreačních aktivit, provoz sportovních areálů a kulturních zařízení (tyto zapojí technické služby, umělce, cvičitele, průvodce). Na své si samozřejmě přijdou výrobci suvenýrů, upomínkových předmětů, provozovatelé půjčoven, kaváren, zábavních podniků a atrakcí. Úkolem řetězce je také dodat návštěvníky dalším institucím, jako jsou muzea, galerie, hrady, zámky, rozhledny... To vše musí být obslouženo perfektním informačním a dopravním servisem. A je mnoho dalších podnikatelských činností, které se na celém procesu podílejí sekundárně. Z toho vyplývá, že zajištění fungujícího a prosperujícího regionálního turistického průmyslu vyžaduje vysoce sofistikovanou manažerskou činnost, která je srovnatelná s vedením velkého průmyslového podniku. A to je možná také důvod, proč se nám zatím dostatečně dobře nedaří ekonomického potenciálu turismu využívat.

V čem spočívá potenciál turistického průmyslu:

1) MÁ NEOMEZENOU KLIENTELU - klientela turistického průmyslu je v podstatě neomezená a záleží jen na schopnosti incomingových (volně přeloženo lákajících) agentur, kolik lidí na různých místech v zahraničí umíme do našeho regionu přivézt.

2) MÁ VELKÝ POTENCIÁL PRO VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ - podle kapacit regionu a schopnosti sezónního nebo celoročního provozu může turistický průmysl zajistit desítky až stovky stálých pracovních míst a pro mnoho subdodavatelů může představovat příležitost k doplňkové činnosti.

3) ŠETRNĚ VYUŽÍVÁ POTENCIÁL REGIONU - turistický průmysl nepotřebuje intenzivní těžbu neobnovitelných zdrojů ani rizikové provozy, naopak pomáhá kultivovat krajinu zvyšováním její atraktivity a profituje z využívání obnovitelných zdrojů.

4) JE STARTÉREM PRO VZNIK DOPROVODNÝCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT - pro zajištění základních služeb turistickému ruchu (dopravní obslužnost, ubytování, stravování, welness servis, atd.) je nutná součinnost množství doprovodných služeb, které mohou realizovat místní živnostníci, farmáři i podnikatelé.

5) PODNĚCUJE SYNERGII MEZI ZAINTERESOVYANÝMI SUBJEKTY - pro fungování turistického průmyslu, který sestává z řetězce na sebe navazujících služeb je bezpodmínečně nutná synergická spolupráce mezi partnery a subdodavateli. Právě tato skutečnost může příznivě léčit český syndrom „chcíplé kozy“.

6) JE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO NOVÉ PODNIKATELSKÉ PROJEKTY - po vzoru například alpských středisek je nutné hledat nové možnosti, jak turisty ze zahraničí lákat celoročně a pokud možno k opakované návštěvě. To vybízí kreativce k projektování nových aktivit a nabídek.

7) JE MOTIVACÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE SFÉŘE SLUŽEB - vysoká úroveň služeb cestovnímu ruchu je v západní Evropě standardem, chceme-li v této oblasti obstát, musíme systematicky tuto úroveň zvyšovat zejména v oblasti gastronomie, ubytování, infoservisu a volnočasových aktivit.

8) ZVYŠUJE LOKÁLNÍ KULTURU I ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ - zejména v letní sezóně musí místní kulturní dění neustále nabízet kvalitní vyžití pro turistické návštěvníky, což výrazně souvisí s dojmem ze zážitků (public relations). To samozřejmě přináší možnosti kulturního vyžití i pro místní obyvatelstvo.

9) POSILUJE LOKÁLNÍ PATRIOTISMUS A LOKÁLNÍ EKONOMIKU - lokální patriotismus je nutné obnovit zejména v oblastech, kde došlo k masivní poválečné výměně obyvatelstva. Je prokázáno, že lokální patriotismus má velmi silný podpůrný účinek pro lokální ekonomiku.

10) JE DŮVODEM PRO ZLEPŠOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI - v souvislosti s kvalitním zajištěním dopravního servisu pro turistickou veřejnost se zároveň zlepšuje i úroveň dopravní obslužnosti pro místní obyvatelstvo. Dobře ošetřený turistický průmysl pak má i dostatek prostředků na ekonomické zajištění regionální dopravy.

Proč je důležité nastartovat turistický průmysl

Většina regionálních podnikatelů by si měla uvědomit, že pokud klesá kupní síla místního obyvatelstva k bodu mrazu, je nastartování turistického průmyslu velmi důležité pro zajištění prosperity firem. Schopnost vzájemné spolupráce je tedy zcela klíčová spolu s velkým zájmem o osobní profesionální růst. Obrovské rezervy máme v personální oblasti (úroveň obsluhy, jazyková vybavenost) a v informačních službách. Na druhou stranu právě tato nevyužitá kapacita je novou nadějí pro hospodářské oživení regionů, jako je například Děčínsko a Šluknovský výběžek.

Pavel Hlaváč, ředitel Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Propagovat zajímavosti Děčínského regionu a Šluknovska si dal za cíl projekt „Společně Bránou do Čech“ realizovaný místními akčními skupinami MAS Šluknovsko a MAS Labské skály. Na závěrečném semináři měl velmi zajímavé vystoupení ředitel obecně prospěšné společnosti Zlatý pruh Polabí pan Pavel Hlaváč, který zdůraznil, že mnoho lidí si stále plete pojem „cestovní ruch“ s pojmem „kulturní vyžití“ a to je chyba. Cestovní ruch je totiž trvale udržitelný pouze za předpokladu, že se od samého začátku uchopí jako zodpovědně manažovaný byznys plán.

Turistický průmysl a regionální značky

Jak uvádí marketingová studie Českosaské Švýcarsko - regionální produkt (2010 - Scientia Agency), cizinci si pod pojmem „certifikované regionální produkty“ představují ve srovnání s běžnou obchodní nabídkou výrazně luxusnější zboží, za které jsou také ochotni zaplatit relevantně více peněz (zahraniční turisté představují movitější a vzdělanější klientelu se zájmem o cestování a poznávání regionálních specifik). Jako velký přínost regionální značky chápou cizinci potvrzení a garanci originality a kvality produktu (že výrobek je opravdu tradičním a typickým pro danou oblast). To ovšem také znamená, že o dobrou pověst značky je nutné pečovat. Nositelé značky musejí projít procesem zaručujícím hodnoty, které značka představuje. Neméně důležitá je také kvalitní propagace značky, aby se o její existenci dozvěděla co nejširší turistická veřejnost.
Více o regionálních značkách.

WEB MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE PODPOŘILI:

Donátoři projektu Marketing místní produkce