lokalni-ekonomika.cz

MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE

Odbyt produktů lokálních malovýrobců a drobných pěstitelů, farmářský prodej ze dvora

Legislativa a marketing místní produkce

V České republice jsou zpracování a výroba potravin regulovány právními normami:

Hygienický balíček

Jedná se o soubor základních nařízení pro výrobce (co musí splnit) a kontrolory (co musí kontrolovat), jejichž plné znění najdete zde. V současné době již neexistují detailní nařízení (například z jakého materiálu a jaké barvy musejí být stěny provozovny), ale udává se základní rámec, který je nutno splnit.

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 178/2002

Stanovuje obecné zásady a požadavky potravinového práva a bezpečnosti potravin, základní definice potravin. Stanovuje povinnost zajistit sledovatelnost vámi vyrobených potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004

Soubor nařízení o hygieně potravin při jejich výrobě, skladování, distribuci a prodeji. Stanovuje pravudla hygieny potravin i pracovníků, HACCP - systém kritických kontrolních bodů, hygienickou praxi, kontrolu teplot, kontaminaci, atd.

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 853/2004

Stanovuje hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, označení výrobků identifikační značkou, požadavky na potravinářské provozy a jejich schvalování a registraci, povinnosti provozovatelů potravinářských provozů. Obsahuje též definice základních pojmů (čerstvé maso, syrové mléko, vejce aj.).

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 854/2004

Popisuje způsob úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

Vyhláška č. 113/2005 Sb.,

o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“.

Vyhláška č. 366/2005 Sb.,

o požadavcích na některé zmrazené potraviny.

Vyhláška č. 194/2004 Sb.,

o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti.

Vyhláška č. 211/2004 Sb.,

o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků.

Nařízení Vlády č. 98/2005 Sb.,

stanovující systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.

Zákon č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích

Zákon č. 166/1999 Sb.,

o veterinární péči

Zákon č. 246/1992 Sb.,

na ochranu zvířat proti týrání.

Zákon č. 145/2000 Sb.,

o ochraně spotřebitele

Zákon č. 209/2000 Sb.,

o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Zákon č. 71/2000 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky

Vyhláška č. 326/2001 Sb.,

pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

Vyhláška č. 289/2007 Sb.,

o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005

o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008

o ekologické produkci a označování ekologických produktů, která řeší zpracování masa a masných výrobků v BIO kvalitě.

PŘEDPISY V AKTUALIZOVANÉM ZNĚNÍ

najdete na stránkách www.eagri.cz.

DOPORUČUJEME:

publikaci „Jak na faremní prodej ze dvora“ autorů L. Drobníčka, J. Pešána a P. Smetany, kterou v roce 2011 vydala v doplněném vydání Úhlava, o.p.s., v Klatovech. Kniha přehledným a stručným způsobem obeznámí zájemce o živočišnou faremní produkci se základními předpoklady pro provozování této činnosti.

WEB MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE PODPOŘILI:

Donátoři projektu Marketing místní produkce