lokalni-ekonomika.cz

LOKÁLNÍ EKONOMIKA

lokální ekonomika pro rozvoj regionů

Cestou k soběstačnosti, nezávislosti, prosperitě a spolupráci regionů

Nástroje lokální ekonomiky

Tato stránka je určena především pro lokální aktivisty, tedy pro lidi, kteří se chtějí aktivně zabývat zaváděním lokální ekonomiky ve svém regionu. Je vhodná též pro pracovníky místních samospráv a neziskových organizací. Seznamte se s prostředky, kterými se lokální ekonomika vytváří a posiluje. O způsobu jejich využívání v praxi se podrobně diskutuje na Festivalech lokální ekonomiky, které každoročně pořádá MAS Šluknovsko.

Definice regionu

Dříve, než se pustíme do praktikování principů lokální ekonomiky, je důležité, abychom si konkretizovali vymezení, ve kterém hodláme působit. Jednak se jedná o určení sféry (nemusí být zeměpisná), kterou jsme schopni ovlivňovat (sféra vlivu). Jednak jde o správné vyhodnocení kapacit a zdrojů, které zajistí funkčnost lokální ekonomiky. Prakticky to znamená, že například prodejnu regionálních produktů můžeme provovovat jen v místě, kde je reálný předpoklad její ekonomické udržitelnosti (kupní síla, počet zákazníků, zájem spotřebitelů, přijatelné provozní náklady, dostatek spolehlivých dodavatelů, atd.).

Lokální kumulace

Jedná se o schopnost kumulovat (hromadit) kapitál ve svém regionu za účelem zajištění trvalé udržitelnosti stávajících aktivit nebo za účelem realizace nových společensky potřebných projektů. Lokální kumulace je závislá na schopnosti přivádět do regionu ekonomické prostředky například z prodeje místní produkce mimo region nebo z rozvoje služeb cestovního ruchu. Obecně platí, že s růstem lokální kumulace klesá závislost na vnějších zdrojích (na dotacích) a obyvatelstvo regionu se může svobodněji rozhodovat o směřování jeho rozvoje (zachování dopravní obslužnosti, zdravotní péče, sociálních služeb, atd.) Více info

Lokální retence

Je schopnost zadržovat místní kapitál v uzavřeném oběhu v rámci regionu. Je nutné sledovat díry, kudy z lokální ekonomiky mizí peníze a přijímat opatření eliminující tyto ztráty. Nejdůležitější je vychovávat širokou veřejnost k tomu, aby při nakupování zboží a služeb preferovali místní firmy, což vede k udržování kapitálu v rámci regionu. S tím například úzce souvisí problematika zaměstnanosti (pokud místní firmy nemají peníze na mzdy, protože tyto byly za spoluúčasti spotřebitelů vyvezeny mimo region, jsou nuceny propouštět). Více info

Lokální multiplikátor

Je to jednoduchý ekonomický nástroj, díky kterému lze sledovat tok peněz ve vymezeném území. Pomocí lokálního multiplikátoru lze popsat příspěvek jakéhokoli ekonomického subjektu k oběhu financí v místní ekonomice. Více info

Komplementární měna

Komplementární neboli doplňková měna je pokročilý nástroj lokální ekonomiky. Jedná se o vlastní oběživo v podobě peněz nebo kreditů, které platí pouze v rámci vymezeného regionu. Je možné za ně nakupovat pouze u místních firem, které tuto měnu přijímají. Tím je zajištěno, že peníze nemizí z místního oběhu. Více info

lokální měna může mít různé formy

Lokální doplňková (neboli komplementární) měna může mít různé podoby a funkce. Může vypadat jako poukázka, může mít podobu mincí a nebo úplně jinou specifickou formu. Varnsdorfská lokální měna TNE (tvrdší než euro) má například podobu uzavíratelné sklenice, která obíhá ve směnném systému a je nositelem konkrétního regionálního produktu (například džemolády). Hlavním účelem lokálních měn je vždy omezení úniku regionálního bohatství a doplňování směnných funkcí, které neumí ošetřit běžně užívané peníze. V poslední domě získávají na významu virtuální směnné systémy, kde se fyzické „peníze“ už vůbec nepoužívají.

LETS (Local exchange trading system)

Zkratkou LETS se v rámci lokální ekonomiky označují „místní výměnné obchodní systémy“ někdy též „obchodní systémy místní směny“. Jejich cílem je napomoci místnímu obchodování v malých komunitách. Jedná se o směnu služeb a výrobků na základě bezhotovostních plateb realizovaných ve smyšlených platebních jednotkách, přičemž jednotlivé transakce vede zúčtovací centrum.

Participace na lokálním rozpočtu

Jedná se o vstup občanské veřejnosti do rozhodování o rozdělování veřejného rozpočtu. Zpravidla se ve spolupráci s místní samosprávou dohodne určitá část rozpočtu (například 20%), o kterých si mohou obyvatelé regionu sami rozhodnout, jak budou tyto prostředky využity. Rozdělování participativní části probíhá podle striktně určených pravidel. Více info

Lokálně ekonomické Public Relations

Lokální ekonomika v mnoha českých regionech naráží na nepochopení ze strany veřejnosti, která je dlouhodobě podrobena soustavnému mediálnímu tlaku ze strany nadnárodních korporací. Lidé již často nedokážou rozeznat pojmy kvalita, hodnota, zdraví, život, atd. Velká část veřejnosti se řídí pokyny z reklamních letáků a billboardů a jejich obsah považuje za standard správného a normálního. Pro zavádění lokálně ekonomické praxe je proto nutné budovat nové sofistikované vztahy s veřejností a vysvětlovat, jak se věci mají ve skutečnosti, co je to opravdová realita a co je to opravdová hodnota.

Martin Zíka

LOKÁLNĚ EKONOMICKÉ PARTNERSTVÍ

Připravujeme databázi organizací a iniciativ, které se hlásí k principům lokální ekonomiky.