LOKÁLNÍ EKONOMIKA

Příklady dobré praxe, pozvánky na akce, lokálně ekonomické zkušenosti z tuzemska i zahraničí

Pomáháme regionu:

Zapojte se do projektu, který podporuje lokální ekonomiku”

Úvodem:

I v současné době globalizace stále více na významu narůstá popularita místních/regionálních produktů, což je především typické v odvětví potravinářství, kdy zákazníci stále více kladou důraz na důvěru ve vztahu k prodávajícímu a jeho produktům. Tento trend je přívětivý i pro celkovou ekonomiku regionu – regionální spotřeba podporuje tvorbu či udržení pracovních míst v regionu, podporuje životní prostředí a podporuje tvorbu pozitivní identity daného regionu. Kupní síla či kapitál tak neodtéká mimo region, ale zůstává a obíhá v něm. Klíčovou otázkou pro regionální aktéry tak je využití místních/regionálních zdrojů, ať už se jedná o úrodnou půdu, tradice či atraktivní krajinu pro turismus. S těmito zdroji vycházejících ze zachovalého životního prostředí však musí být nakládáno udržitelně, aby byly k dispozici i následujícím generacím, proto i v tomto ohledu regionální spotřeba s nižšími náklady na dopravu má pozitivní přínos pro životní prostředí regionu.

V rámci projektu už mimo jiné za účasti českých podniků (LIMMA food a.s. z České Kamenice či ČOKODŽEMY s.r.o. z Holan) proběhla úvodní konference, která se konala 24. listopadu 2015 v Mezinárodním centru setkávání St. Marienthal cca 20 km severně od Zittau. Konference se zúčastnilo cca 100 účastníků z přeshraničního regionu, z toho asi 30 firem zejména z oblasti lesnictví, cestovního ruchu, pohostinství, regionálních (a bio) potravin, ekologického zemědělství, výroby lokálně specifických produktů. Více info ke konferenci najdete zde: http://www.netsci.de/CZ/fachtagung/

Cíle projektu:

Cílem projektu je udržitelné posílení ekonomické situace v zájmovém území – při trojmezí Česka, Německa a Polska - prostřednictvím posílení regionálních řetězců přidané hodnoty – tedy propojením místních producentů a zpracovatelů ze všech tří stran hranice přes jejich výrobní či odbytové řetězce. Kromě toho bychom také rádi tímto projektem pomohli k zlepšení životního prostředí a s prezentací. Pro účely pozorování regionálně a environmentálně uvědomělého chování těchto firem bude v rámci projektu sestaven a pilotně implementován katalog indikátorů, které by měly kvantifikovat jejich přínos pro zvýšení kvality života v regionu.

Co od Vás v rámci projektu očekáváme?

- aktivní spoluúčast na diskuzi zaměření projektu a dosažení cílů projektu,

- pilotní implementaci indikátorového katalogu pod dohledem našich odborníků.

Co Vám můžeme nabídnout?

- marketingový přinos pro Vaši firmu a vylepšení jejího image – podíl na řešení mezinárodního projektu v oblasti udržitelné ekonomiky a životního prostředí (souvisí i s Corporate Social Responsibility),

- snížení výdajů na dopravu při nákupu surovin a prodeji v regionu prostřednictvím zasíťování aktérů (sdílení nákladů např. na marketing, výměna zkušeností atd.),

- prezentace Vašeho podniku a Vašich aktivit na společné internetové platformě projektu,

- účast na konferencích a workshopech, a tedy i možnost pro zasíťování a výměnu zkušeností aktérů a získání nových dodavatelů či zákazníků v oblasti česko-polsko-německého trojmezí,

- žádné poplatky nebo nutné kofinancování vašich aktivit na projektu včetně účasti na konferencích a workshopech,

- odbornou pomoc při implementaci managementu biodiversity ve Vašem podniku.

Kontakt:

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D

mob.: 608 865 570

mail: vladan.hruska@ujep.cz


Videa s lokálně ekonomickou tématikou (převážně záznamy z minulých ročníků Festivalu lokální ekonomiky):

Ilona Švihlíková

Česká republika je už jen ohlodanou kostí

Ilona Švihlíková:
Proč mají obyvatelé západních zemí podstatně vyšší životní standard než občané České republiky? Jsme vůbec schopni si vzít ponaučení z chyb, které jsme učinili v uplynulém čtvrtstoletí?

Květa Lauterbachová

Před bankami se člověk musí mít na pozoru

Květa Lauterbachová:
Nejen Češi, ale i ve vyspělých zemích se celé společnosti dostávají do problémů, protože skáčou bankám na špek. Problém je především v ekonomické gramotnosti a v přístupu k informacím.

Miloslav Hlavsa

Zisk není naším primárním cílem

Miloslav Hlavsa:
Když se lidé založí ke svému podnikání družstvo, které se řídí mezinárodními družstevními principy, pak lze dokázat opravdu skvělé věci. Třeba i konkurovat nadnárodním korporacím.

Petr Kacálek

Bedýnková zelenina je důkazem solidarity

Petr Kacálek:
Prostřednictvím bedýnkového systému mohou čeští spotřebitelé nakupovat kvalitní zeleninu od českých farmářů. Je to férová dohoda, jejímž výsledkem je spokojenost na obou stranách.

Patricie Anzari

Pozitivní změna začíná
u každého z nás

Patricie Anzari:
Každý z nás přesně ví, za které své kroky se může stydět a za které může být na sebe hrdý. Chceme-li být svobodní, nemůžeme čekat na vedení shůry. Musíme realizovat své vlastní životní příběhy.

Martin Zíka

Jak vznikly principy lokální ekonomiky

Martin Zíka:
Podobně jako fungovalo křesťanství, dokud bylo ctěno desatero, mohou i periferní české regiony být relativně bohaté, budou-li dodržovat principy lokální ekonomiky.

Dana Štechová

Vraťme se k původní jednoduchosti.

Dana Štechová:
Když chcete uskutečnit zajímavý projekt, musíte přesně vědět, čeho chcete dosáhnout, musíte být umanutí, vytrvat a dělat to s plným nasazením, radostí a láskou k věci.

Magralena Hunčová

Družstva jsou opět v evropském trendu

Magdalena Hunčová:
Občanská společnost vytváří potřebnou protiváhu k nadvládě nadnárodních korporací nad veškerým trhem. Zakládání družstev možná zachrání Evropu.

Frank Janski

Smyslem peněz je společenská dohoda

Frank Janski
I v Německu, které je tahounem evropské ekonomiky, hledají lidé způsoby, jak zamezit úniku regionálního bohatství. Mezi ně patří i zavádění lokálních měn, jako je Chiemgauer.

Kateřina Čadilová

Regionální produkty potřebují podporu

Kateřina Čadilová
Regionální značka by měla být výrazem naší lokální hrdosti. Za ní se skrývají naše jedinečné schopnosti a dovednosti, které nás prezentují a přinášejí nám prosperitu. Značka prodává regionální produkty.

Milan Smrž

Budoucnost energetiky
je v alternativách

Milan Smrž
Příroda úspěšně funguje z energetických zdrojů, které nazýváme alternativní. Díky novým technologiím k nim už máme přístup. Spalování fosilních paliv nemá reálnou perspektivu.

Michaela Dopitová

Udržitelný cestovní ruch vyžaduje šetrný přístup

Michaela Dopitová
Cestovní ruch by neměl být jen zdrojem peněz, ale zejména trvale udržitelným systémem podporujícím komunitní rozvoj a kvalitu životního prostředí v destinacích.

Zbyněk Fiala

Neomezené perspektivy lokální ekonomiky

Zbyněk Fiala
Lokálně ekonomické systémy nejsou utopií, ale mnohokrát ověřenou cestou k hospodářskému oživení chudých regionů. K tomu se nabízí dlouhá řada možností.

Pavel Hlaváč

Cestovní ruch je tvrdý byznys, ne kratochvíle

Pavel Hlaváč
Cestovní ruch je plnohodnotné průmyslové odvětví, které, má-li fungovat, potřebuje kvalitní plánování, investice a profesionálně zvládnutý marketing.

Ilona Švihlíková

Participativní rozpočet aktivizuje komunitu

Ilona Švihlíková
Je možné zapojit pasivní veřejnost do rozvoje obcí a měst? Určitě ano, jednou z ověřených možností je zavedení participativního rozpočtu.

Klára Mágrová

Investice do památek se mnohonásobně vrátí

Klára Mágrová
Sakrální památky patří k tomu nejzajímavějšímu, co můžeme turistické veřejnosti nabídnout. A turisté jsou zase zdrojem financí potřebných pro rozvoj regionů.


Zajímavé lokálně ekonomické projekty ze Šluknovského výběžku:

Svépomocné družstvo Mandava Varnsdorf

Svépomocné družstvo Mandava

Již několik měsíců po prvním ročníku Festivalu lokální ekonomiky vzniklo ve Varnsdorfu svépomocné družstvo Mandava, které si vytyčilo za cíl podnikat podle mezinárodních družstevních principů. Dosud však všechny smělé myšlenky narazily na nejrůznější překážky, jejichž překonání si vyžádá mnoho energie a času. Novodobí družstevníci se přesto nevzdávají.

Cech živnostíků v cestovním ruchu na Šluknovsku

Cech živnostníků na Šluknovsku

Po druhém ročníku Festivalu lokální ekonomiky byl založen zatím neformální Cech živnostníků a podnikatelů v cestovním ruchu na Šluknovsku. Jeho aktivity jsou zaměřeny na mapování turistických zajímavostí regionu a zlepšování podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu. Mezi úskalí, která je nutno překonat, patří kupodivu samotná spolupráce mezi poskytovateli služeb.

Přírodní učebna Hraniční buk

Přírodní učebna Hraniční Buk

Mezi nejdůležitější úkoly budoucnosti je péče o vytváření vztahu mladé generace k našemu regionu, v tomto případě k Varnsdorfsku. Ve výukovém programu na školách je nutné klást větší důraz na místopis a znalost místní fauny, flóry, geologických i historických zajímavostí. K tomu by měl přispět projekt naučné stezky s herními prvky v podobě přírodní učebny mezi Jiřetínem pod Jedlovou a Varnsdorfem.

Modré putování Šluknovskem - relaxační trasa

Modré putování

První dva ročníky tříetapového pochodu po zajímavostech Šluknovského výběžku se setkaly s velkým nadšením. Málokdo jen tuší, kolik možností pro individuální i rodinné vyžití tento region nabízí. Bohužel, pod pojmem Šluknovsko si mnoho lidí představuje chudou oblast zmítanou sociálními nepokoji. Obnova dobré pověsti bude velmi těžká a nejlepším způsobem prezentace je přímá zkušenost na takových akcích jako je tato.


Obsah webu:


OFICIÁLNÍ WEBY MĚST A OBCÍ V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS ČESKÝ SEVER: